Jhamkya Bulaki by Tek and Asmita Adhikari

Music Video: Nepali Lyrics: झाम्क्या बुलाखि, ओए झाम्क्या बुलाखि, ओए झाम्क्या बुलाखि, क्यहाँरी माया पिरति, नाम्सारी गरौला माया । एक्लाई भए परानी, जानकारी गरौला माया । हो, क्यहाँरी माया पिरति, नाम्सारी गरौला माया । एक्लाई भए परानी, जानकारी गरौला माया । मलाई मा मिल्ने त्यो दिलाईमा बसाइ होला कि । स ल ल ल ओइ, होइ, होइ तेरो झाम्क्या बुलखी । ओइ, होइ, होइ तेरो … Continue reading Jhamkya Bulaki by Tek and Asmita Adhikari