Saaili – Suna Sailie by Hemant Rana Lyrics and Chords

Suna SaailiSinger: Hemanta Rana Lyrics and Chords G………………C………. Amसुन साइली, साइली, पर्देश बाट म आउँलाG………………C…….D…… Gसुन साइली, साइली, चलिस् कटेसी रमाउँला G……………….C……….. Amसुन साइली, साइली, पर्देश बाट म आउँलाG………………. C…..D…… Gसुन साइली, साइली, चलिस् कटेसी रमाउँला G……………………… Emसुन साइली, साइली, दियो मा बती हुरुरुC……….. Dसम्झी कहिले नरुनु G…………………C……… Amसुन साइली, साइली, पर्देश बाट म आउँलाG……………….. C…..D…. Gसुन साइली, साइली, चलिस् कटेसी रमाउँला Music: G…. Em…. … Continue reading Saaili – Suna Sailie by Hemant Rana Lyrics and Chords