×
Nepathya

Joga Le Huncha Bheta | Nepathya

जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट

मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना

सिपालुलाई कलम मसी
मखंडीलाई खरी
सिपालुलाई कलम मसी
मखंडीलाई खरी
तपाइँ हामी भेट भयो
तपाइँ हामी भेट भयो
सपना जस्तो गरी
मायाले हुन्छ सम्झना

जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना

उभई जाने सिमली भुवा
उधई जाने खोला
उभई जाने सिमली भुवा
उधई जाने खोला
ज्याम्राजले क्षमा राखे
ज्याम्राजले क्षमा राखे
समय सालमा भेट होला
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना
जोगले हुन्छ भेट
मायाले हुन्छ सम्झना

Post Comment

error: मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन